ยินดีต้อนรับ

กวนซีอิมผ่อสัก ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่าน
..เว็บไซด์กวนซีอิมผ่อสัก ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ กวนซีอิมผ่อสัก เนื่องในวันประสูติขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 นี้ ทางเว็บไซด์กวนซีอิมผ่อสัก ขอเชิญชวนสาธุชนกินเจเป็นเวลา 1 วัน ครับ..

หน้าเว็บของกวนอิม

กวนซีอิมผ่อสัก

ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่าน

ภาพกวนซีอิมผ่อสัก

ภาพกวนซีอิมผ่อสัก
นำมอกวนซีอิมผ่อสัก
..นำมอกวนอิมผ่อสักมอออสัก นำมอออนีทอฟู นำมอไต่สี่จี่ผ่อสัก โอมมาณีแปะหมี่ฮง นำมอต้าปุ้ยกวนอิมผ่อสัก..

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความหมายพระสูตร *เมียว ฝับ เลียน ฟา เกง กวน ซี อิม ผ่อ สัก โพว มุน พิน

ความหมายพระสูตร *
เมียว ฝับ เลียน ฟา เกง กวน ซี อิม ผ่อ สัก โพว มุน พิน
เฮียงจั่ง
พระคาถาสุคนธ์บูชา ( ถวายดอกไม้ เทียน ธูป บูชา )
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบอธิฐานจิต ถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอพระพุทธองค์ทรงโปรดประทานพรอันเป็นมหาศิริมงคล หาใดเปรียบมิได้ ไปทั่วทุกทิศด้วยจิตศรัทธา ภาวนาถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพุทธโพธิสัตต์ทุกพระองค์ ทุกพระองค์อยู่ในจิตอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมก้มกราบสักการะด้วยกายและจิตที่บริสุทธิ์ 3 กราบ ( เป็นบทเริ่มสวดพระสูตรบทแรกทุกพระสูตร ) พระธรรมลึกซึ้ง กว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีขอบเขต การได้สดับรับฟังพระธรรมไม่สามารถประมาณการว่า ได้สร้างกุศลเป็นเวลากี่หมื่นกัปป์จึงมีโอกาสพบ และศึกษาพระธรรม ข้าพเจ้าได้พบแล้ว จึงได้ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อความรู้แจ้งเข้าถึงพระสัทธรรม ข้าพเจ้าขอน้อมก้มกราบสักการะด้วยกายและจิตที่บริสุทธิ์ 3 กราบ
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นพระสูตรพุทธมหายาน แปลเป็นภาษาจีนโดย พระอาจารย์ ถังซำจั๋ง และพระอาจารย์ กิว มอ หล่อ ซิป เอ็ก ( พระกุมารชีพ )
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
พระอวโลกิเตศวรบรมโพธิสัตต์สมันตะ
พระบารมีพระอวโลกิเตศวรบรมโพธิสัตต์สมันตะ ก้องประจักษ์
( กวงซีอิมผ่อสักโพวมุนพิน )
ในวโรกาสนั้น บ่อจิ่งอี่ผ่อสัก ( พระอนันตจิตโพธิ์สัตต์ บ่อแปลว่าไม่มี จิ่งแปลว่าสิ้นสุด อี่แปลว่าจิต กระแสจิต ผ่อสักแปลว่าพระโพธิสัตต์ ) เฉวียงจีวร ลุกขึ้นประนมมือต่อพระพักตร์พระพุทธองค์น้อมกล่าวว่า “ พระองค์ท่านเหตุไฉนกวงซีอิมผ่อสัก ( พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตต์ ) จึงทรงพระนามว่ากวงซีอิม” ( กวงแปลว่ามอง มองฟังด้วยสติปัญญา เพ่งพินิจพิจารณา ซีแปลว่าโลก สังคม อิมแปลว่าเสียง คลื่นเสียง กระแสเสียง กวงซีอิมแปลรวมกันว่ามองฟังเสียงโลกด้วยสติและปัญญา ) พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ ดูกรบ่อจิงอี่ผ่อสัก หากมีผู้คนนับร้อย พัน หมื่น แสน ร้อยล้าน ลำเค็ญด้วยทุกข์ เมื่อได้ทราบพระนามของท่าน กวงซีอิมผ่อสัก นอบน้อมสวดวอนด้วยจิต กวงซีอิมผ่อสักได้มองฟังเสียงนั้น ความทุกข์พลันสลาย ผู้ที่สวดภาวนาพระนาม กวงซีอิมผ่อสัก แม้ลุยเข้ากองไฟ ไฟก็ไม่ไหม้ ทั้งนี้ด้วยพระบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตต์กระแสน้ำซัดลอยก็เกยที่ตื้น ด้วยการน้อมสวดพระนาม หากมีผู้คนนับร้อย พัน หมื่น แสน ร้อยล้าน ต่างมุ่งแสวงหาทองคำ เงิน มรกต แก้วผลึก ทับทิม หินประการัง หินโมรา ไข่มุก และอัญมณีต่างๆ เข้าไปในมหาสมุทร หากเรือที่มาด้วยกันนั้น ได้ถูกพายุพัดเข้าไป ในแดนแห่งผีรากษส ( ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ผีร้าย ) แม้เพียงคนเดียวในกลุ่มคนเหล่านั้นได้น้อมภาวนาสวดพระนาม “ นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ” ทุกคน ก็จะพ้นภัย ด้วยเหตุนี้จึงมีพระนามว่ากวงซีอิม ผู้ที่จะถูกประหาร สวดพระนาม “ นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ” ก็จะรอดตายได้โดยอาวุธ ๆ ที่ฟันจะหักลงเป็นท่อน ๆ หากดินแดนในไตรสหัสโลกที่เต็มไปด้วยยักษ์ ผีรากษสมุ่งจะทำร้าย ได้ยินเสียงที่ภาวนาพระนาม กวงซีอิมผ่อสัก เหล่าผีร้ายแม้มองก็ไม่กล้า มีหรือที่จะทำร้าย ผู้ที่ถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน ขื่อคาไม่ด้วยว่าความผิดหรือเหตุอื่นใด หากได้สวดวอนพระนาม “ นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ” ก็จะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการนั้น ๆ ในแดนไตรสหัสโลก ที่มากไปด้วยโจรผู้ร้าย มีพ่อค้าใหญ่นำเหล่าพ่อค้า และของมีค่าผ่านเส้นทางที่อันตรายน่ากลัว คนหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นได้ร้องขึ้นว่า “ ท่านทั้งหลายอย่าวิตก จงตั้งจิตภาวนาพระนาม “ นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ”พระผู้ทรงประสาทความเข้มแข็ง แก่สรรพสัตว์ได้ด้วยอภัยทาน การน้อมสวดวอนพระนามจะรอดพ้นจากภัยหมู่โจร ” เหล่าพ่อค้าได้ยินเช่นนั้น จึงพร้อมใจกันสวด “ นำมอ กวงซีอิมผ่อสัก ” จึงได้รอดพ้น บ่อจิ้งอี่ผ่อสักกล่าว กวงซีอิมผ่อสักทรงอิทธิฤิทธิ์ปาฏิหาริย์เช่นนี้ ผู้ที่มากด้วย ความใคร่ ความโลภ ความโกธร ความหลง หากพร่ำสวด “ นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ” ก็จะพ้นจากความใคร่ ความโกธร ความโลภ ความหลงเหล่านั้น กวงซีอิมผ่อสักทรงบุญญาภิหารเป็นคุณอเนกอนันต์ จึงควรพร่ำสวดเป็นอาจิณ หญิงใดที่สวดสักการะบูชาหากประสงค์ที่จะได้บุตร ก็จะได้บุตรที่ฉลาดมากด้วยบุญญาธิการ หากปราถนาธิดาก็จะได้ธิดาที่เพียบพร้อมด้วยบุญญาที่สั่งสมมาในอดีตเป็นที่รักใคร่ และเป็นที่เกรงใจของผู้คนทั้งหลาย บ่อจิ่งอี่ผ่อสักกล่าว กวงซีอิมผ่อสักทรงบุญญาภินิหาร เช่นนี้การพร่ำสวดบูชาจึงไม่เสื่อมจากบุญวาสนา และทุกคนควรน้อมสักการะบูชาด้วยการภาวนาพระนาม. บ่อจิ่งอี่ผ่อสัก ผู้ที่ภาวนาพระนามโพธิสัตต์อื่นมากถึง หกพันสองร้อยล้านพระองค์ อันเท่ากับจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา พร้อมกับถวายเครื่องสักการะ เครื่องนุ่งห่ม ที่หลับนอน ยารักษาโรค ผู้ปฏิบัติเช่นนี้ได้อานิสงค์สักเพียงไร บ่อจิ่งอี่ผ่อสักกราบทูลว่ามากมายเหลือเกิน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ ผู้ที่นอบน้อมสวดพระนามกวงซีอิมผ่อสัก ด้วยจิตภาวนา แม้เพียงวาระเดียว อานิสงค์ของบุคคลทั้งสองนี้ไม่ต่างกันเลย เป็นอานิสงค์ที่ไม่มีวันจะหมดสิ้นได้ชั่วกัปชั่วกัลป์อย่างแท้จริง การภาวนาพระนาม นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ได้อานิสงค์เกินที่จะหยั่งคิด ”
บ่อจิ่งอี่ผ่อสักทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ พระองค์ท่าน เหตุใดกวงซีอิมผ่อสัก จึงทรงตระเวนในสหภพ ( โลกที่จำต้องอดทน ) การแสดงพระธรรมประจักษ์ผลประการใด ” พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ ดูกรบ่อจิ่งอี่ผ่อสัก ในสหภพนี้ผู้ใดควรได้รับการโปรด ด้วยปางพุทธะ กวงซีอิมผ่อสักก็ จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยพุทธกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางปัจเจกพุทธเจ้าก็ จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยปัจเจกพุทธเจ้ากาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางอรหันต์ ก็จะแสดงธรรมโปรดด้วยอรหันต์กาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางพรหมราช ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยพรหมราชกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยอินทรราช ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยอินทรราชกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางมหาเทพราช ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยมหาเทพราชกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางเทพขุนศึก ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยเทพขุนศึกกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางขุนโลกกาล ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยขุนโลกบาลกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางพระราชา ก็จะแสดงธรรมโปรดด้วยพระราชากาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางอาวุโส ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยอาวุโสกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางบำเพ็ญ ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยผู้บำเพ็ญกาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางอำมาตย์ ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยอำมาตย์กาย , ผู้ใดได้รับการโปรดด้วยปางพราหมณ์ ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยพราหมณ์กาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยภิกษุกาย ภิกษุณีกาย อุบาสกกาย อุบาสิกากาย , ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางผู้อาวุโสผู้บำเพ็ญอำมาตย์พราหมาณ์ในเพศสตรี ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยกายเพศสตรีนั้นๆ ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางพรหมจารี พรหมจาริณี ก็จะแสดงธรรมโปรดด้วยพรหมจารีกาย พรหมจาริณีกาย , ผู้ใดได้รับการโปรดด้วยปางเทพ นาคยักษ์ คนธรรพ์ อสูร ครุฑ กินนร มโหรด มนุษย์ และอมนุษย์ ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยกายนั้นๆ ผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปาง วชิรเทพ ก็จะแสดงพระธรรมโปรดด้วยวชิรเทพกาย บ่อจิ่งอี่ผ่อสักกล่าว “ กวงซีอิมผ่อสัก ทรงตระเวนท่องไปในสหภพ ด้วยบุญญาภินิหารเพื่อโปรดสรรพสัตว์ตามปางต่างๆ จึงสมควรอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายที่จะน้อมสักการะบูชา กวงซีอิมผ่อสักด้วยจิตที่แน่วแน่มั่นคง กวงซีอิมผ่อสักบรมโพธิสัตต์ พระผู้ทรงประทานความเข้มแข็งและแคล้วคลาดปลอดภัย ในยามคับขันในสหภพนี้จึงขนานนามว่า พระผู้ประสาทความเข้มแข็งอดทนด้วยอภัยทาน ”
บ่อจิ่งอี่ผ่อสักทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ พระองค์ท่าน ข้าฯขอสักการะท่าน กวงซีอิมผ่อสัก” พร้อมกับปลดสร้อยเกยูร ซึ่งประดับด้วย เพชร พลอย จินดามณี ต่างๆ ออกจากคอ มีค่านับแสนตำลึงทองน้อมถวาย และกล่าวว่า “ พระคุณท่าน โปรดรับสิ่งสักการะบูชานี้ไว้เถิด ” พระกวงซีอิมผ่อสักทรงปฎิเสธ บ่อจิ่งอี่ผ่อสักกล่าวย้ำว่า “ ขอได้ทรงโปรดเมตตาพวกข้ารับไว้ด้วยเถิด ” พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อ กวงซีอิมผ่อสักว่า “ โปรดเมตตาบ่อจิ่งอี่ผ่อสักตลอดทั้งเหล่าพุทธบริษัทสี่ เทพ นาค ยักษ์ คนธรรพ์ อสูร ครุฑ กินนร มหโหรค มนุษย์ และอมนุษย์ โดยรับสิ่งสักการะบูชานี้ไว้และแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งถวายสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกส่วนหนึ่งถวายถวายสักการะแด่พระเจดีย์พุทธมณีเถิด ” บ่อจิ่งอี่ผ่อสักกล่าว “ กวงซีอิมผ่อสักทรงบุญญาอิทธิปาฎิหาริย์อย่างอิสระ ท่องตระเวนในสหภพเช่นนี้ ”
ในวโรกาสนั้น บ่อจิ่งอี่ผ่อสักได้ทูลถวายพระพุทธองค์ด้วยพระสูตรว่า
พระผู้ทรงปรากฎวรลักษณ์ ข้าฯขอน้อมสำทับคำรพสอง
ไฉนศากยบุตรพระองค์นี้ พระเมตตาทรงนามกวงซีอิม
พระผู้ทรงเลิศด้วยวรลักษณ์ แถลงตรัสแจ้งตอบบ่อจิ่งอี่
อานุภาพกวงซีอิมอริยะ ทุกภาวะประจักษ์ด้วยเมตตา
ปฏิญาณล้ำลึกปานสมุทร สรรพกัปป์กัลป์ผ่านเหนือจะนับ
เพียรพบเฝ้าพุทธะแสนล้านองค์ มหาปณิธานบริสุทธิ์
สรุปความเพียงย่อเราจะกล่าว แม้ได้ยินพระนามหรือพานพบ
ภาวนาหมั่นสวดไม่เว้นว่าง สรรพภัยปวงทุกข์จะไม่พบ
หากเกิดจิตมั่งคิดหมายทำร้าย ผลักดันตกเข้าในขุมไฟใหญ่
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา ขุมไฟกลับกลายเป็นวารี
กระแสคลื่นซัดลอยกลางสมุทร อันตรายจากผีทั้งปลานาค
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา คลื่นร้ายอันตรายไม่อาจจม
ยอดเขาพระสุเมรุสูงตระหง่าน ถูกผลักดันตกลงมาสู่พื้น
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา ลอยนิ่งกลางนภาดุจตะวัน
หากถูกคนร้ายเขาไล่ขับ ตกลงมาสู่เขาวชิระ (ศาตราวุธ)
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา ดลจิตให้เกิดคิดปรานี
หากต้องอาญาถึงประหาร จักมอดม้วยมรณาเพราะโทษา
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา มีดที่ฟันพลันหักเป็นท่อนไป
กักขังจำจองด้วยขื่อคา มือเท้าล่ามโซ่ตีตรวนมั่น
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา เครื่องพันธนาการหลุดหายไป
อาถรรพ์สาปแช่งมวลยาพิษ ที่มุ่งคิดทำลายให้อาสัญ
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา หวนกลับคืนสู่ผู้นั้นเอง
หากประสบพบเจอผีรากษส เหล่านาคมากพิษมวลผีร้าย
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา มุ่งมาดทำลายไม่อาจมี
หากถูกสัตว์ร้ายรายเรียงรอบ เขี้ยวเล็บแหลมคมน่าใจหาย
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา เผ่นทะยานหายลับสู่แดนไกล
เหล่างูพิษร้ายแมงป่อง เปลวควันไอพิษมากเหลือหลาย
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา ตามเสียงที่มาหวนกลับไป
เมฆาครื้มฟ้าร้องและผ่า พายุลูกเห็บกระหน่ำฝน
ด้วยอำนาจสวดวอนพระเมตตา สารพัดสงบลงฉับพลัน
สรรพสัตว์ระกำยากลำบาก นานาความทุกข์ประชิดกาย
พระเมตตากวงอิมปัญญาเลิศ ทรงบันดาลความทุกข์ให้ดับหาย
อานุภาพล้นพ้นเหนืออื่นใด ปัญญาบารมีก้องประจักษ์
ทศทิศเหนือภพไกลยิ่งนัก ทุกสถานถ้วนทั่วปรากฏกาย
สรรพทุกข์นานาแสนลำบาก ขุมนรกมวลเปรตกายอสูร
รวมทั้งทุกข์เกิดแก่แลเจ็บตาย บำบัดบรรเทาดับสูญไป
สูญญตาถ่องแท้บริสุทธิ์ ปัญญาบารมีใหญ่ยิ่งนัก
พระการุณสงเคราะห์นั้นประจักษ์ กระชับใจยิ่งนักพร่ำบูชา
สว่างไร้ราคีบริสุทธิ์ ทิพย์ปัญญาดุจตะวันพันมืดมิด
ทลายสิ้นผองภัยและไฟน้ำ แสงเจิดจ้าส่องทั่วโลกา
ธรรมกายสยบเสียงฟ้าก้อง พระเมตตาชุ่มชื่นปานเมฆฝน
ทิพย์วารีอมตะเหมือนฝนหลั่ง เปลวไฟความทุกข์สลายพลัน
สุดประเสริฐด้วยเสียงมองเสียงโลก เสียงสวดพรึมดุจเสียงคลื่นเรียกหา
เหนือกว่าเสียงใดๆในโลกา สำทับจิตพร่ำสวดเป็นอาจิณ
หมั่นสวดภาวนาอย่ากังขา อริยะกวงอิมบริสุทธิ์
ในห้วงทุกข์เกิดดับเวียนว่ายวก เป็นที่พึ่งถ่องแท้อย่าอาวรณ์
มวลกุศลเอนกอนันต์เปี่ยม พระเนตรส่องเวไนยดุจครวญหา
บุญสถิตดั่งสมุทรสุดกำหนด เป็นฉะนี้ควรด้วยกราบบูชา
ในวโรกาสนั้น ถี่ตี้ผ่อสัก ( พระธรณีโพธิสัตต์ ) ได้ลุกขึ้นกราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ พระองค์ท่าน ผู้ที่ได้สดับตรัสฟังถึงประจักษ์พระบารมีอันเป็นพลังอย่างอิสระถ่องแท้ ของกวงซีอิมผ่อสักเป็นมหากุศลยิ่งนัก ” พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ เป็นบารมีก้องประจักษ์อันควรแก่การรู้ทั่วเช่นนี้ เหล่าพุทธบริษัทสี่ในที่ประชุมมีจำนวนถึงแปดหมื่นสี่พันท่าน ต่างเกิดอนุตรสัมมาสัมโพธิจิตอย่างหาที่เปรียบมิได้
นำมอปึงซือเซ็กเกียเมานีฮุก ( พระศรีศากยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า ) ( สามจบ )
นำมอออนีท่อฮุก ( พระอมิตาภะพุทธ ) (สามจบ)
นำมอกวงซีอิมผ่อสัก ( พระอวโลกิเตศวรบรมโพธิสัตต์ ) (สามจบ) หรือ ร้อย พัน หมื่นจบ อภิธรรมากร
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
(หน้า 20) พระสูตรพระโพธิสัตต์ให้หมั่นสวดภาวนา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทำจิตให้ว่างจะเกิดอนุตรสัมโพธิจิต
พระคาถามหาสิริมงคล ( เสริมบารมี)
ให้หมั่นสวดพระคาถานี้จะช่วยลดวิบากกรรม เคราะห์กรรมต่างๆ ให้หมดไปจะเกิดศิริมงคลทั้งครอบครัว
พระคาถามหาโพธิสัตต์กวนอิม
(หน้า 20) พระมหาโพธิสัตต์กวนอิม ทรงบำเพ็ญมหาบารมีได้รับฉายานามว่า “ ยงทง ” พระองค์ท่านทรงได้ตั้งปณิธาน 12 ประการ โปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นทะเลทุกข์รู้แจ้งเข้าถึงฝั่ง ( พระนิพพาน ) ผู้ใดมีทุกข์ไม่ว่าอยู่ที่ใดตั้งจิตน้อมสวดพระนามท่าน พระองค์ท่านจะทรงปัดเป่าให้พ้นภัยจากอันตรายทั้งปวง ดุจพระองค์ท่านไปปรากฎพระวรกายทุกหนแห่ง เสมือนท่านคอยเงี่ยหูฟังเสียงสัตว์โลก และช่วยให้พ้นทุกข์ตลอดเวลา
(หน้า 24-25) พระมหาโพธิสัตต์กวนอิม ท่านทรงมีพระมหาเมตตากรุณา โปรดเวไนยสัตว์ทุกหนแห่ง มนุษย์เกิดมาเหมือนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์ที่กว้างใหญ่ แสงพระวรลักษณ์พระมหาโพธิสัตต์กวนอิม เต็มเปี่ยมด้วยมหากุศล บารีล้นพ้น จิตศรัทธา มุ่งมั่น ปฏิบัติ ดอกบัวบาน
*รายละเอียดมหาปณิธาน 12 ประการ *
แถว 1 ฉายานาม “ ยงทง ” พระนามกวนจือใจ อิสระโปรดมวลสัตว์โลก พระกวนอิมยูไล พระองค์ท่านปณิธาน กว้างใหญ่ไพศาล
แถว 2 จิตศรัทธา ภาวนา แน่วแน่ไม่สงสัย กระแสเสียงถึงพระองค์ท่าน พระกวนอิมยูไล ณ เกาะโผ่วทอทะเลใต้
แถว 3 ทรงโปรดทั้ง 3 โลก ( สวรรค์,มนุษย์,นรก ) พระกวนอิมยูไล อดีตกาลได้สำเร็จพุทธะไม่เข้านิพพาน สงสารสัตว์โลก มหาโพธิสัตว์มาโปรดสัตว์ พระองค์ทรงเงี่ยหูฟังเสียงเวไนยสัตว์โปรดให้พ้นทุกข์ถึงฝั่ง
แถว 4 ทรงปราบหมู่มาร ยักษ์ ปีศาจ พระกวนอิมยูไล พระองค์ท่านสามารถปัดเป่า ให้พ้นภัยอันตราย
แถว 5 แจกันน้ำทิพย์พระโอสถ พร้อมต้นหลิว บริสุทธิ์ พระกวนอิมยูไล พระองค์พรมน้ำทิพย์พระโอสถ ให้หมู่มวลมนุษย์ได้สุขสันต์
แถว 6 ทรงมหาเมตตา กรุณาสามารถให้ผู้มีจิตกุศล อนุโมทนา พระกวนอิมยูไล พระองค์ท่านทรงโปรดสรรพสัตว์เสมอภาคเท่าเทียมกัน
แถว 7 พระองค์ท่าน ทรงโปรดเวไนยสัตว์อยู่ในอบายภูมิ ทุกเวลา ให้พ้นทุกข์
แถว 8 มีความมุ่งมั่น ศรัทธา เคารพ สักการะบูชาท่าน พระกวนอิมยูไล พระองค์ท่านจะดับทุกข์เสมือนผู้ถูกล่ามโซ่ ได้ปลดโซ่ล่ามออกไปจากกาย
แถว 9 ปณิธานพระองค์ท่าน เสมือนเอาเรือลำใหญ่มารื้อ ขนเวไนยสัตว์ให้พ้นทะเลทุกข์ พระกวนอิมยูไล พระองค์ท่านโปรดเวไนยสัตว์ให้หมดจากทะเลทุกข์
แถว 10 แสงโคมไฟพระองค์ท่าน พระกวนอิมยูไล พระองค์ท่านโปรดนำดวงจิตสู่ พุทธเกษตร ทิศตะวันตก
แถว 11 แดนพุทธเกษตร พระอมิตาภะพุทธเจ้า ทรงได้ทำนาย พระมหาโพธิสัตต์กวนอิมไว้
แถว 12 พระวรลักษณ์พระมหาโพธิสัตต์กวนอิม มีพระบารมีสง่ายิ่ง ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้สำเร็จ 12 ปณิธานบริบูรณ์
ความอัศจรรย์ของพระมหาโพธิสัตต์กวนอิม ไม่สามารถกล่าวได้หมด อดีตกาลทรงบำเพ็ญบารมีไม่สามารถประมาณการ 32 ปาง โปรดสัตว์ทุกหนแห่งร้อย,พัน, แสนกัลป์สะสมพระมหาบารมี โปรดสัตว์โลกแจกันน้ำทิพย์พระโอสถ โปรยดับทุกข์ เหมือนฝนหลั่งไม่มีหยุด เปลวไฟความทุกข์สลายพลัน ทุกหนแห่งเวไนยสัตว์ น้อมสวดวอนขอพระองค์ทรงปรากฏพระวรกายช่วยพ้นทะเลทุกข์

พระคาถามหากรุณาธารณีสูตร
(หน้า 25-29) นอบน้อมกายและจิตสวดพระคาถานี้ประจำอย่างน้อย 3,5,9 จบ ทำให้จิตสงบจะเกิดปัญญา มีอานุภาพรักษาสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบรูณ์ และสวดพระคาถานี้ทำน้ำพระพุทธมนต์ รักษาโรคทางกาย ทางจิต การขอน้ำพระพุทธมนต์ โปรดตั้งจิตนอบน้อมระลึกถึงพระมหาโพธิสัตต์กวนอิม เพ่งกระแสจิตที่แก้วน้ำมนต์สวดพระคาถานี้ 21 จบ และทำน้ำพระพุทธมนต์หลายๆครั้ง จนกว่าจะหายไข้ทางกาย และทางจิต
(หน้า 31-32) พระฉวีวรรณของพระมหาโพธิสัตต์กวนอิม พระอมิตาภะพุทธเจ้าทรงแสงรัศมีเรืองรองสว่างไสวไม่สามารถเปรียบเทียบได้แสงรัศมี ของพระมหาโพธิสัตต์กวนอิม สว่างไปทั้งทุกสารทิศ รัศมีไปทั่วภูเขาพระสุเมรุ ทั้ง 5 พระเนตรท่านกว้างใหญ่เสมือน 4 มหาสมุทรใหญ่ แสงพุทธานุภาพของพระองค์ พระ อมิตาภะพุทธได้ปรากฎพระวรกาย พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์จำนวนมาก ไม่สามารถประมาณการได้ พระองค์ทรงโปรดไวไนยสัตว์ไม่มีขอบเขต ตั้งปณิธาน 48 ประการ โปรดสัตว์โลกถึงฝั่งแดนสุขาวดี พุทธเกษตรมีดอกบัวทิพย์ 9 ชั้น ให้สวดภาวนาถึงพระพุทธองค์
นำมอ ออนี ทอฮุก
นำมอ กวงซีอิม ผ่อสัก
นำมอ ไตซีจี ผ่อสัก 3 พระองค์
และ นำมอ เซง เจง ไจ ไฮ้ จง ผ่อสัก
(หน้า 32-33) ตั้งจิตนอบน้อมอธิษฐานขอไปเกิดอยู่ ณ. พุทธเกษตร แดนสุขาวดี พระอมิตาภพุทธเจ้าส่องแสงมารับเราไปอุบัติ ณ. พุทธเกษตรแดนสุขาวดี ข้าพเจ้าตั้งความปรารถนาสวดพระนาม นำมอ ออนี ทอฮุก ขอไปเกิด ณ. พุทธเกษตรแดนสุขาวดีเพื่อบำเพ็ญสำเร็จอยู่พุทธเกษตรแดนสุขาวดี พระองค์ท่านทรงพระมหาเมตตา กรุณา ปราณี ถ้ามีเวไนยสัตว์จะขอไปเกิด ณ. แดนพระพุทธองค์ ท่านต้องมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่
(หน้า 33-34) สวดพระนามท่าน ต่อเมื่อครบอายุขัยวาระสุดท้ายก่อนดับจิต ได้น้อมจิตสวด 10 ครั้ง พระองค์รับไปอุบัติ ณ. พุทธเกษตรแดนสุขาวดี ถ้าไม่เป็นดั่งที่ตั้งปณิธาน ไม่ขอเป็นพุทธเจ้าเพราะการได้สวดพระนาม ได้มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธองค์ ได้เข้าถึงพุทธะ เวไนยสัตว์ที่อยู่ในทะเลทุกข์ได้รับพระมหาเมตตาจาก พระอมิตาภะพุทธเจ้า ที่ตั้งปณิธานไว้ เป็นการโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิด ได้อุบัติ ณ. แดนพุทธเกษตร เกิดกุศลเพิ่ม ผู้ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาพระนาม ได้รู้อายุขัยของตนที่จะอำลาสังขาร ไม่ทรมานจิต ไม่ติดยึดทางโลก ด้วยจิตแน่วแน่ มีสมาธิ ได้เห็นพระองค์พร้อมสาวกมารับ และเมื่อมรณะ แล้วจะได้ไปเกิด ณ. ดอกบัวทิพย์ แดนสุขาวดี
( หน้า 35 ) บทสวดขอขมากรรม
( น้อมก้มกราบศรีษะลงบนพื้น พร้อมกล่าวสวด 3 ครั้ง )
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมก้มกราบขอขมากรรม ต่อพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา พระผู้ทรงอิธิฤิทธิ์อิธิเดช พระผู้มีพระคุณ ตั้งแต่อดีตชาติ,ปัจจุบันชาติ,เวลานี้ขณะนี้ ที่ได้กระทำบาป ด้วยทางกาย วาจา จิต ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี บัดนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมกราบขอขมาต่อหน้าพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา พระผู้ทรงอิธิฤิทธิ์อิธิเดช พระผู้มีพระคุณที่ข้าพเจ้าสักการะบูชาขณะนี้ ขอโปรดอดโทษ อโหสิกรรม ให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

( หน้า 35-36 ) บทแผ่เมตตา
อุทิศส่วนกุศลข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญกุศลนี้แด่ภาคพื้นเบื้องบนสรวงสวรรค์ แดนพุทธเกษตร แดนสุขาวดี ขออุทิศบุญกุศลแด่คุณบิดา มารดา กษัตริย์ คุณครูอาจารย์ มนุษย์ทุกผู้ทุกนามทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ที่มีกรรมพัวพันและไม่มีกรรมพัวพันกับข้าพเจ้า ขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ดวงวิญญาณ ผี เปรต อสุรกาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นเสบียงลำเลียงส่งท่าน ไปสู่ภพภูมิที่ท่านทั้งหลายได้สร้างไว้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ผู้เห็นธรรมได้เกิดโพธิจิต คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำความดี ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมจะได้ถึงฝั่ง ( พระนิพพาน ) สู่แดนสุขาวดี แดนพุทธเกษตร
ข้าพเจ้าขออธิฐานจิตเพื่อดับกิเลส ( โลภะ โทสะ โมหะ ) ทั้งหลาย จิตสงบซึ่งทำให้เกิดปัญญาล้ำเลิศ ขอให้เวรกรรมทั้งหมดสิ้นไป ชาตินี้ขอทำแต่ความดี ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม อยู่ในพรหมวิหาร ๔ , อริยะสัจย์ ๔ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อเพื่อนสรรพสัตว์ ทั้งหลาย
กราบพระรัตนตรัย
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมก้มกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพาน
( กราบ )
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมก้มกราบพระธรรม เพื่อศึกษา และปฏิบัติธรรม จะได้เกิดปัญญาอันล้ำเลิศ
( กราบ )
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมก้มกราบพระสงฆ์ ซึ่งตัดกิเลสแล้วเป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์ ผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบทอดตลอดกาล
( กราบ )
ปรัชญาธรรม
นำมอ ออนี ทอฮุก, นำมอ กวงซีอิม ผ่อสัก, นำมอ ไตซีจี ผ่อสัก
โอม มา ณี แปะ มี ฮง , โอม มา ณี แปะ มี ฮง , โอม มา ณี แปะ มี ฮง ,

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดพระมหากรุณาธารณีสูตร

มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)

โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว (3จบ)

ปึง ซือ ออ ที นอ ยู ไล้ (3จบ)

๐ นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย ๐ นำ มอ ออ ลี เย ๐ ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย ๐ ผู่ ที สัต ตอ พอ เย ๐หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย ๐ หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย ๐ งัน ๐ สัต พัน ลา ฮัว อี ๐ ซู ตัน นอ ตัน เซ ๐ นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย ๐ ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ ๐ นำ มอ ลา กิน ซี ๐ ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม๐ สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง ๐ ออ ซี เย็น ๐ สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค ๐ มอ ฮัว เตอ เตา ๐ตัน จิต ทอ ๐ งัน ออ พอ ลู ซี ๐ ลู เกีย ตี ๐ เกีย ลอ ตี ๐ อี ซี ลี ๐ หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ ๐ สัต พอ สัต พอ ๐ มอลา มอ ลา ๐ มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน ๐ กี ลู กี ลู กิด มง ๐ ตู ลู ตู ลู ฟา เย ตี ๐ หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี ๐ ทอ ลา ทอลา ๐ ตี ลี นี ๐ สิด ฮู ลา เย ๐ เจ ลา เจ ลา ๐ มอ มอ ฮัว มอ ลา ๐ หมก ตี ลี ๐ อี ซี อี ซี อี ๐ สิด นอ สิด นอ ๐ ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี ๐ ฮัว ซอ ฮัว ซัน ๐ ฮู ลา เซ เย ๐ ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา ๐ ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี ๐ ซอ ลา ซอ ลา ๐ สิด ลีสิด ลี ๐ ซู ลู ซู ลู ๐ ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย ๐ ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย ๐ มี ตี ลี เย ๐ นอ ลา กิน ซี ๐ ตี ลี สิด นี นอ ๐ ผ่อ เย มอ นอ ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ สิด ทอ ยี อี ๐ สิด พัน ลา เย ๐ซอ ผ่อ ฮอ ๐ นอ ลา กิน ซี ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ มอ ลา นอ ลา ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ สิด ลา เซง ออ หมก เค เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ นอ ลา กิน ซี พัน เค ลาเย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย ๐ นำ มอ ออ ลี เย ๐ ผ่อ ลู กิต ตี ๐ ชอ พัน ลา เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ งัน สิด ติน ตู ๐ มัน ตอ ลา ๐ ปัด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดมนต์

บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม

นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง
เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก ( กราบ )

( ภาวนาวันละหลายจบยิ่งมีอานิสงส์มาก )

คำแปล บทสวด ไต๋ซือ ไต๋ปุย

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล
ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า
ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด
ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

พระประวัติของพระโพธิสัตว์กวนอิม

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กวนซีอิมผู่สัก” (พระโพธิสัตว์กวนอิม) เป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีพระเมตตากรุณามากซึ่งมีความสำคัญ ในการโปรดสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกนิกายจีนมหายาน ได้จารึกถึงบทบาทสำคัญของพระองค์ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก พระองค์ได้ทรงตั้งปณิธานไว้ว่าจะขอโปรดสัตว์โลกในไตรภูมิเพื่อให้ สัตว์โลก ได้รับพระเมตตากรุณามากที่สุด “ในเมื่อสัตว์โลกยังโปรดไม่หมด พระองค์ก็ยังไม่มีพระทัย ที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิเสด็จนิพพานเป็นพระพุทธเจ้า” พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระนามตั้งแต่ยุคแรกของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน พระอาจารย์กุมารชีพแปลพระนามเป็นภาษาจีนว่า กวนซีอิม ตามศัพท์คำว่า อวโลกิเตศวร ในความหมายของ “พระผู้เพ่งเสียงแห่งโลก” ( กวน=อว ซี=โลกิต อิม=ศวร ) ต่อมา เนื่องจากคำว่า ซี ไปตรงกับพระนามของพระจักรพรรดิถังไท่จง คือหลีซีหมิง จึงตัดคำว่า ซี ออกเหลือเพียงแต่ กวนอิม


ในพระสูตร สัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต ของฝ่ายมหายาน กล่าวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเหตุแห่งพระนามอวโลกิเตศวรว่า เพราะพระอวโลกิเตศวรมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเป็นอันมาก สามารถเนรมิตนิรมาณกายไปโปรดสัตว์ยังโลกอื่นๆ อีก เช่น นิรมาณกายเป็นนาคไปโปรดนาคที่โลกนาค นิรมาณกายเป็นเทพไปโปรดเทพยังสวรรค์ เป็นต้น พระโพธิสัตว์สามารถประทานอภัย คือการช่วยให้พ้นทุกข์ภัย อันได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย และ โจรภัย เป็นต้น


อัคคีภัย ณ ที่นี้ หมายถึง 1. โลภะ อัคนี 2. โทสะ อัคนี 3. โมหะ อัคนีไฟชนิดนี้อันมีนามว่า “อัคนีแห่งกิเลศราคะ” แม้จะเอาน้ำในมหาสมุทรดับก็ไม่ได้ผล อัคคีชนิดนี้ ลุกลามแผ่ไพศาลครอบงำมนุษย์ถึงขนาดเจ้าโลภะ โทสะ โมหะ ก็เข้าบงการจิตใจ
อุทกภัย หมายถึง ทะเลทุกข์ ซึ่งเรียกกันในพระพุทธศาสนา สัตว์อุปมาดังผู้อาศัยอยู่ในเรือน้อยลอยลำร่อนเร่พเนจรอยู่ในกลางทะเลอันเป็นวัฏฏสงสาร เวียนเกิดเวียนตาย อยู่ในโลกคือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย
โจรภัย คำว่า “โจร” หมายถึง โจรแห่งอารมณ์ฟุ้งซ่านหาใช่โจรธรรมดาไม่ โจรชนิดนี้ไม่มีตัวตน ปล้นอย่างเงียบ ๆ และใจเย็น ผู้ถูกปล้น มีสติเพลิดเพลินหลงใหลทรัพย์สินเงินทองสมบัติหมดเปลือง ถูกขนของออกจากบ้านไปโดยการปล้นทีละเล็กทีละน้อยจนหมดเนื้อหมดตัว


การขอให้พ้นภัยก็ไม่ลำบาก เพียงแต่ตั้งใจภาวนาคำว่า "นำมอ กวนซีอิมผ่อสัก" ความทุกข์ก็พลันสลาย

ส่วนใน อวโลกิเตศวรสมาธิสูตร กล่าวว่าทรงเป็นพระสัทธรรมประภาสตถาคตผู้ทรงตรัสรู้แล้วในอดีต แต่ทรงสงสารเหล่าสัตว์จึงทรงดำรงอยู่ในโพธิสัตว์กายเพื่อโปรดสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงเนรมิตพระรูปกาย ๓๓ กาย แสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลาย ได้แก่รูปของพระพุทธเจ้า พระสาวก พระพรหม พระอินทร์ พระเจ้าจักรพรรดิ เศรษฐี กุมาร กุมารี เทพ ครุฑ นาค ยักษ์ ฯลฯ
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนนับถือเป็นอันมาก นับแต่สมัยราชวงศ์ถัง (พ.ศ.๑๑๖๑ - ๑๔๕๐) ชาวจีนนับถือกันว่าเกาะผู่ถอซาน นอกชายฝั่งเมืองหนิงปอ มณฑลเจ้อเจียง คือเกาะโปตลกะอันเป็นที่ประทับ ( ภาษาจีนว่า โผวท้อเลาะแค) เกาะแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ บนเกาะมีวัดวาอารามที่สร้างบูชารูปท่าน และวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาท่านโดยเฉพาะก็มีอยู่มากมายรูปเพศหญิงของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นเป็นความนิยมหลังสมัยราชวงศ์ซ่ง (ซ้อง) (พ.ศ.๑๕๐๓ - ๑๘๒๒) เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.๑๘๒๓ - ๑๙๑๑) ตำนานเรื่องประวัติพระกวนอิมแพร่หลายในหมู่ชาวบ้านมาก นับถือกันว่าพระอวโลกิเตศวรนั้น แต่เดิมคือ พระธิดาเมี่ยวซั่น แห่งกษัตริย์เมี่ยวจวงอ้วง ตามเรื่องในนิทาน ทำให้รูปปฏิมาภายหลังจึงนิยมสร้างเป็นรูปสตรีเพศ โดยอุปมาว่าทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ประดุจมารดามีต่อบุตร พระกวนอิม หรือพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ จึงเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระองค์เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวง พระองค์ท่านทรงเป็นผู้มีเมตตากรุณาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยของสัตว์โลกทั่วไตรภูมิและทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นนิจสิน